Učitelé

kontakt

Mgr. Aleš Bezouška

třídní učitel MMT3, koordinátor IKT
Předmět: informační a komunikační technologie, anglický jazyk

Mgr. Blanka Melíšková

třídní učitelka sekundy
Předmět: tělesná výchova, výchova ke zdraví

Mgr. Jana Severová

třídní učitelka tercie
Předmět: český jazyk a literatura, německý jazyk

Markéta Tomková

Předmět: výtvarná výchova

Mgr. Vojtěch Nehyba

třídní učitel DM2
Předmět: audiovizuální výchova, výtvarná výchova
kontakt

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitel kvarty, školní koordinátor EVVO
Předmět: chemie, přírodopis, biologie

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka septimy
Předmět: český jazyk a literatura, španělský jazyk
kontakt

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka kvinty
Předmět: anglický jazyk, geografie, konverzace v Aj

Mgr. Barbora Herciková

třídní učitelka primy
Předmět:
český jazyk a literatura, hudební výchova
hercikova@ekopodebrady.cz

Mgr. Jana Bartošová

Předmět: občanský a společenskovědní základ + seminář

Ing. Mgr. Lukáš Matěna

Předmět: fyzika

Mgr. Nicole Sandtnerová

třídní učitelka MMT2
Předmět: informační a komunikační technologie, matematika, logika


Mgr. Martin Roubíček

třídní učitel MMT4, metodik prevence rizikového chování
Předmět: zeměpis, geografie, tělesná výchova, člověk a svět práce


PhDr. Eva Svobodová

Předmět: anglický jazyk


PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

třídní učitel MMT1
Předmět: anglický jazyk, informační a komunikační technologie, výchova k občanství


Mgr. Miloš Bernart

Předmět: dějepis, chemie


PaedDr. Miloslava Kostelecká

Předmět: speciální pedagog, dysklub


Mgr. Radek Stýblo

zástupce ředitele
Předmět: matematika
styblo@ekopodebrady.cz


Ing. Zbyněk Lukavec

ředitel školy

Předmět:
marketing a management
lukavec@ekopodebrady.cz


PhDr. Dagmar Lukavcová

statutární zástupce ředitele, výchovný poradce 

Předmět: český jazyk a literatura, rétorika
lukavcova@ekopodebrady.cz