Maturita

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke  2 povinným zkouškám .

 • Všichni žáci konají povinně zkoušku z  českého jazyka a literatury .
 • V rámci druhé povinné zkoušky MOHOU volit mezi zkouškou z  cizího jazyka, nebo  matematiky.
  ( Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.)

Žák se může dále přihlásit až ke  2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné se přihlásit dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z  matematiky rozšiřující

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými  katalogy požadavků , které vymezují očekáváné vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřeny v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou  didaktického testu, který se  hodnotí slovně  „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Profilová část

V profilové části je:

 • povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z  českého jazyka a literatury
 • pokud si žák ve společné části zvolí  cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka
 • žáci se dále přihlašují k  dalším 2 nebo 3 povinným profilovým testům  ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3–5 povinných testů v závislosti na volbě druhé povinné zkoušky žáka ve společné části a na počtu „dalších“ profilových zkoušek stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Každý žák má rovněž možnost konat až  2 nepovinné profilové zkoušky .

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2021/2022:

 • německý jazyk
 • ​matematika
 • ​informační a komunikační technologie
 • dějepis
 • ​fyzika
 • ​chemie
 • ​biologie
 • ​geografie
 • marketing a management
 • občanský a společenskovědní základ

MATURITNÍ OKRUHY  ke stažení  zde.

MATURITNÍ ČETBA  ke stažení zde.

​Podrobné informace k maturitní zkoušce zde.

Formulář ke stažení:
Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - ČJL
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - ANJ  
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - MA