Učební plán a rozvrh

Předběžný rozvrh na šk. rok 2019/2020 zde. Změna rozvrhu vyhrazena.

Rozvrh hodin zde. 

Konzultační hodiny zde.

 

Učební plán - gymnázium 8leté

Učební plán ročníkový

Nižší stupeň

Povinné předměty prima sekunda tercie kvarta Celkem
Český jazy aliteratura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Další cizí jazyk - 2 3 3 8
Matematika 4 4 4 4 16
Informační a  komunikační technologie 2 2 - 2 6
Dějepis 1 2 2 2 7
Výchova k občanství 1 1 1 2 5
Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie - - 2 2 4
Přírodopis 2 2 2 1 7
Zeměpis 2 2 1 1 6
Hudební výchova 1 1 1 - 3
Výtvarná výchova 1 1 1 - 3
Výchova ke zdraví 1 - 1 - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Člověk a svět práce - - 1 2 3
Filmová/audiovizuální výchova 2 2 2 2 8
Celkem základní dotace 28 30 32 32 122
Celkem disponibilní dotace 0 0 0 0 0
Celkem roční dotace 28 30 32 32 122